Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti MAVIS, a. s. se sídlem Praha 7, Janovského 912/51, IČ: 63998904 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 18. ledna 2018 od 11:00 hodin v notářské kanceláři notářky JUDr. Ivy Šídové na adrese Praha 1, Platnéřská 6.
Pozvánku je možné stáhnout zde.
Návrh usnesení valné hromady je možné stáhnout zde.
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího hospodaření je možné stáhnout zde.


Nabídka na spolupráci zajištění financování projektů výzkumu a vývoje

Naše společnost již několik let úspěšně poskytuje poradenské a expertní služby při přípravě a realizaci projektů v oblasti výzkumu a vývoje, které jsou účelově podporovány formou dotací z veřejných zdrojů ČR. Při přípravě a zpracování těchto projektů spolupracujeme s předními odborníky v příslušných oborech a též se specializovanými vědecko - výzkumnými ústavy a vysokoškolskými pracovišti.

Jsme si vědomi toho, že klíčovým nástrojem růstu výroby a služeb je rozvoj podnikání založený na znalostech. Vědomosti spojené s výzkumem, vývojem a inovacemi jsou jednoznačně nejefektivnějšími nástroji pro udržení a rozvoj konkurenceschopnosti.


Nové projekty a žádosti o účelovou podporu

Nabízíme efektivní spolupráci při zpracování a realizaci podnikatelského záměru, zaměřeného na zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a služeb. Jedná se zejména o projekty aplikovaného a průmyslového výzkumu pro malé a střední podniky podporované z národních veřejných zdrojů, případně z prostředků Evropské unie (Strukturální fondy).

Co nabízíme konkrétně:
  • Expertní stanoviska k jednotlivým bodům "Vlastního projektu" a "Žádosti" při jejich zpracování v souladu s podmínkami vyhlášené veřejné soutěže na výběr projektů poskytovatelem (MPO), včetně konečné revize všech povinných příloh k "Žádosti".
  • Poskytování služeb spojených s administrací projektu po celou dobu jeho řešení a následné realizace.
  • Vyhodnocení reálnosti uplatnění projektu (podnikatelského záměru) a pravděpodobnosti získání dotace.
  • Zprostředkování cizích finančních zdrojů na dofinancování projektu.
  • Získání spoluřešitelů na rozsáhlejší a složitější projekty z okruhu výzkumných ústavů a vysokoškolských pracovišť.

Nerealizované a zamítnuté projekty
  • Přehodnocení zamítnutých a z jiných důvodů nerealizovaných projektů. Zpracování expertního stanoviska k projektu a následné doporučení k možnosti nového podání či dalšího využití původního projektu. Zde máme k dispozici příslušnou znalostní databázi.
Pokud se jedná o přípravu nového projektu, provádíme konzultační a poradenskou činnost bezplatně na základě smlouvy o spolupráci. Tato smlouva je uzavřena až ve fázi, kdy projektový záměr bude zpracován tak, aby splňoval základní předpoklady pro úspěch ve výběrovém řízení.


Financování projektů

Celkovou výši účelové podpory u jednotlivých projektů stanovuje poskytovatel na základě výsledků hodnocení návrhů projektů. Přitom podíl této podpory (nenávratné dotace) na celkově uznaných nákladech u projektů základního a aplikovaného výzkumu může činit až 100% a u projektů průmyslového výzkumu a rozvoje 50%, (obvyklé pro projekty malého a středního podnikání), přičemž při splnění dalších podmínek stanovených poskytovatelem může být zvýšen až na 75%.
Předpokladem realizace projektu jsou tedy i vlastní finanční zdroje. Při dobrém podnikatelském záměru však lze i tyto zdroje zajistit externě, v čemž umíme pomoci.Jsme přesvědčeni, že spojení Vašeho dobrého podnikatelského záměru s našimi zkušenostmi v oblasti přípravy, administrace a finální realizace projektů mohou přinést očekávaný úspěch.

Naše nabídka vychází z poznatku, že v řadě organizací existují potenciální podmínky pro rozvoj růstu výkonnosti a konkurenceschopnosti v oblasti vývoje nových výrobků a technologií. Z praxe však víme, že běžné provozní a řídící aktivity nedávají vždy vrcholovému managementu dostatek času ke zpracování nových projektů s potřebnými parametry tak, aby vyhovovali formálně i věcně legislativě a dalším pravidlům. I to je jeden z důvodů, proč si Vás dovolujeme oslovit.

V případě, že se rozhodnete využít naší nabídku ke spolupráci v uvedených oblastech, jsme připraveni k dalšímu osobnímu jednání.

S pozdravem
Ing. Jan Vocel
místopředseda představenstva

Adresa: Osadní 26, 17000 Praha 7
Telefon: +420 283 871 294
Mobil: +420 777 275 080
Email: vocel@mavispraha.cz